EEA-and-Norway_grants

Obszar działań

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.
Czynne zabiegi ochronne będziemy prowadzić na najbardziej cennym przyrodniczo środkowym fragmencie koryta Wisły. Rzeka na przeważającym fragmencie ma tutaj, unikatowy już w skali Europy, charakter nizinnej rzeki roztokowej: krętej, z kilkoma nurtami, wieloma zróżnicowanymi utworami w korycie i nie ukształtowanymi przez człowieka wysokimi brzegami. Jedynie w takim środowisku mogą wykształcić się siedliska dogodne do gniazdowania dla ptaków zespołu koryta nizinnych rzek o naturalnym charakterze.
Permanentna obecność w ciągu całego roku na blisko 100-kilometrowym fragmencie rzeki wymaga stałego lokum w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Poniżej krótka historia, charakterystyka i adres naszej bazy terenowej, bez której prowadzenie wielkoobszarowych, kompleksowych działań ochronnych nie byłoby możliwe.

Obszar działań terenowych

86-kilometrowy odcinek Wisły między Puławami (km 371 szlaku wodnego) a ujściem Pilicy (km 457 szlaku wodnego) obejmujący południową i centralną część obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Administracyjnie położony jest w dwóch województwach: lubelskim (powiaty: puławski i rycki) i mazowieckim (powiaty: kozienicki i garwoliński).

Obszar działań terenowych

Stacja terenowa

Instytut Nauk Biologicznych posiada własną stację badawczo-naukową. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów.
Adres: Stacja Terenowa Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wróble-Wargocin 6, 08-480 Maciejowice


Stacja terenowa we Wróblach gmina Maciejowice INB-UKSW Więcej o stacji

Stacja terenowa we Wróblach gmina MaciejowiceKONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL