EEA-and-Norway_grants

Aktualności

Projekt pt. "Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.

Seminarium Przyrodnicze na UKSW


W dniu 8.04.2022 roku w ramach realizacji jednego z zadań projektu odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Seminarium Przyrodnicze pt. „Wartości, współczesne zagrożenia i formy czynnej ochrony przyrody ożywionej w dolinie środkowej Wisły”. Mury uczelni gościły na tym wydarzeniu blisko 80 uczestników, a wśród nich przedstawicieli organizacji współfinansujących ochronę przyrody (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawicieli Zarządu Zielni m.st. Warszawy, Wód Polskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Kampinoskiego Parku Narodowego, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, Lokalnej Komisji Etycznej na SGGW w Warszawie, przedstawicieli Koła Naukowego Przyrodników UKSW, oraz pracowników i studentów kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziału Biologii na UKSW. Wszystkim im dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością.
W siedmiu zaprezentowanych referatach pokazano unikatową wartość przyrodniczą doliny środkowej Wisły w skali kraju, Europy i świata. Zwracano również uwagę na duże znaczenie tego miejsca w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym. Przedstawiono do jak dużych, nieodwracalnych zniszczeń w świecie przyrody doprowadziłaby realizacja wielkoobszarowych inwestycji mających na celu regulację Wisły w środkowym i dolnym jej biegu przy iluzorycznych korzyściach dla gospodarki i społeczeństwa.

Program Seminarium oraz pdf-y wszystkich prezentacji są dostępne na stronie projektu w zakładce Wydarzenia...


Promocja projektu w Radio Warszawa


Dzień 1. kwietnia to nie tylko dzień żartów ogólnie znany jako Prima aprilis. To również Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony, by upamiętnić pierwszą w historii konwencję o ochronie tej grupy zwierząt. Święto funkcjonuje w światowych kalendarzach już od 1906 roku. W tym roku gościem audycji "Runda pytań" red. Jarosława Wydry w Radio Warszawa był w tym dniu dr Dariusz Bukaciński.
Motywem przewodnim audycji były zagadnienia związane z realizowanym obecnie przez Instytut Nauk Biologicznych UKSW na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły projekt czynnej ochrony ptaków siewkowych na wyspach wiślanych. Kierownik projektu opowiedział słuchaczom jakie gatunki w korycie królowej polskich rzek są zagrożone, co im zagraża oraz jakie są krótko- i długoterminowe cele kompleksowych czynnych działań ochronnych w ramach niedawno rozpoczętego projektu.

Audycja jest dostępna online na stronie Radio Warszawa w podcaście "Runda pytań"...


Pierwszy dzień wiosny w Radio Warszawa - promocja projektu


W dniu 21.03.2022 r. kierownik projektu dr Dariusz Bukaciński został zaproszony do audycji "Rozmowa Radia Warszawa". Pretekstem spotkania był... pierwszy dzień wiosny.
Słuchacze mieli możliwość dowiedzieć się jakie zjawiska świata przyrody nieożywionej wskazują na nieuchronne zbliżanie się tej pory roku. Co świadczy o tym, że świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Gość programu red. Ewy Pietrzak zwracał uwagę na duże znaczenie ptaków dla przyrody i człowieka, opowiadał o gatunkach, które obecnie są zagrożone. Przedstawiał przyczyny spadku ich liczebności oraz, również w kontekście realizowanego obecnie projektu czynnej ochrony ptaków siewkowych na wyspach wiślanych, argumentował o konieczności podejmowania tam gdzie jest to niezbędne aktywnych działań ochronnych.

Rozmowa jest dostępna online w podcaście "Rozmowa Radia Warszawa" na stronie...


Zaczynamy projekt


Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie naszego projektu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze strony UKSW umowę podpisał ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. NFOŚiGW reprezentował Artur Michalski, wiceprezes Zarządu.
Przedsięwzięcie będzie koordynowane przez zespół pracowników Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: dr Dariusza Bukacińskiego (Kierownik projektu), dr Monikę Bukacińską (Z-ca Kierownika projektu), mgr Arkadiusza Buczyńskiego (Koordynator logistyczny) oraz Marka Sawickiego (Z-ca Koordynatora logistycznego).
Projekt zostanie sfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Środowisko Energia i Zmiany Klimatu”. Koszt realizacji projektu wynosi 2.200.850,00 złotych, a kwota dofinansowania 1.870.722,50 złotych.

Podpisanie umowy NFOSiGW z UKSW

Podpisanie umowy NFOSiGW z UKSW
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL

dr Dariusz Bukaciński: d.bukacinski@uksw.edu.pl
mgr Arkadiusz Buczyński: a.buczynski@uksw.edu.pl

Logo UKSW