EEA-and-Norway_grants

Kontakt

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.


dr Dariusz Bukaciński


Dariusz Bukaciński
Przewodniczący Zespołu do Spraw Dobrostanu Zwierząt na WFCh
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1988

„Zmiany liczebności i wybiórczość siedliskowa mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Larus canus”.

Sylwetka naukowa


Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywał doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat kieruje badaniami mew i rybitw na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Był kierownikiem lub uczestniczył w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). W ciągu ostatnich 15 lat był ekspertem naukowym i koordynatorem w kilku projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i ekologicznych. Członek Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezes (lata 2011-2017), obecnie członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (wykonawca), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (główny wykonawca) Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator projektu) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.
2022/2024, Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (koordynator projektu, wykonawca) Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004.Wybrane publikacje


Zieliński P., Chodkiewicz T., Zielińska M., Iciek T., Sidelnik M., Szymczak J., Bukaciński D., Bukacińska M., Rudenko A., Neubauer G., Sikora A. 2022. Gniazdowanie mewy czarnogłowej Ichthyaetus melanocephalus w Polsce w latach 2006-2020 na tle sytuacji gatunku w Europie. Ornis Polonica 63:83–99.

Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2021. Manipulating parental condition affects brood sex ratio, immunocompetence and early chick mortality in two gull species differing in sexual size dimorphism. Ornithology 138:1–21.

Mucha A., Zatoń-Dobrowolska M., Moska M., Wierzbicki H., Dziech A., Bukaciński D.,  Bukacińska M. 2021. How selective breeding has changed the morphology of the American Mink (Neovison vison) – A Comparative analysis of farm and feral animals. Animals 11:106.

Dombrowski A., Chmielewski S., Bukaciński D., Antczak K., Murawski M., Pagórski P. 2021. Znaczenie koryt największych rzek dorzecza środkowej Wisły dla awifauny lęgowej – zmiany po dwóch dekadach. Ornis Polonica 62:89–100.

Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal of Ornithology 161:829–847.

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring sex ratio in the first and replacement clutches of the Mew Gulls (Larus canus): breeding tactics in the riverine population of a sexually size-dimorphic Bird. Waterbirds 43(2):174–185.

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Wetland birds of middle Vistula River during breeding season: the impact of human activities on the distribution, abundance and richness of species. Studia Ecologiae et Bioethicae 18:335–348.

Bukaciński D., Bukacińska M., Mastalerz E. 2020: The human pressure on the middle Vistula River wildlife: the number and distribution of people and their activity on the river during the breeding season of birds. Studia Ecologiae et Bioethicae 18:379–399.