EEA-and-Norway_grants

Kontakt

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.


mgr Arkadiusz Buczyński


Arkadiusz Buczyński
Stanowisko: asystent dydaktyczny
Inne funkcje: Kierownik Stacji Terenowej Instytutu Nauk Biologicznych UKSW we Wróblach-Wargocinie (gm. Maciejowice).
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2000

Straty jaj w koloniach mewy pospolitej (Larus canus) na Wiśle – znaczenie trzeciego jaja w lęgu.

Sylwetka naukowa


Biolog środowiskowy, specjalista w dziedzinie ekologii i ochrony ptaków, laborant. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, Centrum Badań Ekologicznych PAN a od 2014 roku Instytutu Nauk Biologicznych i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie w zakresie ekologii populacyjnej zdobywał na stażu na Uniwersytecie w Antwerpii na Wydziale Biologii (Wilrijk, Belgia). Główne zainteresowania naukowe są związane z ekologią rozrodu mewy siwej, aktywną ochroną gatunkową, genetyką populacyjną oraz zastosowaniem systemów GIS do tworzenia przestrzennych zobrazowań danych biologicznych i ekologicznych.
Od 1999 r. pracuje w zespole badającym mewy i rybitwy na wyspach w środkowym odcinku rzeki Wisły. Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Bierze czynny udział w projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Od 2021, (441/2020), Projekt dofinansowany w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021 (zastępca kierownika projektu) Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004.
2011/2016, (N N304 138540), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców. Narodowe Centrum Nauki.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.
2010, (Nr 1701/544/IV/10), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle. Projekt finansowany przez Ekofundusz.Wybrane publikacje


Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring sex ratio in the first and replacement clutches of the mew gulls (Larus canus): Breeding tactics in the riverine population of a sexually size-dimorphic bird. Waterbirds 43(2):174–185.

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Wetland birds of middle Vistula River during breeding season: the impact of human activities on the distribution, abundance and richness of species. Studia Ecologiae et Bioethicae 18(5):335–348.

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A., 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4):5–30.